Vẫn là đường cắt thẳng được cắt theo phương thẳng đứng, lưỡi kéo tiếp xúc một góc xiên với tóc khi cắt để tạo ra các đường răng cưa.
Các nhà tạo mẫu tóc dùng kiểu cắt này cho các đường cắt cơ bản và thay thế cho đường cắt thẳng. Kỹ thuật cắt này đôi khi cũng được sử dụng cho kỹ thuật tỉa chi tiết phần ngọn tóc.

Kiểu kéo phù hợp:

Vì đây vẫn là đường cắt cơ bản (thẳng) nên kiểu kéo phù hợp vẫn là kiểu có lưỡi cắt thẳng. Nên dùng với sản phẩm quai cân, nên dùng có lưỡi cong vì khi cắt theo phương thẳng đứng nó sẽ tự tạo một góc xiên với sợi tóc.